Lifestyle

“แนวคิดของความพอเพียง” ฉบับภาษาอังกฤษ เผยการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>มูลนิธิมั่นพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันเพื่อภาวะผู้นำที่ยั่งยืน เปิดตัวหนังสือ “แนวคิดของความพอเพียง (Sufficiency Thinking)” ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม นายสตีฟ ยัง ผู้ประสานงานระดับโลกองค์กรค็อกซ์ราวด์เทเบิล พร้อมด้วย ศ.ดร.แกลย์ ซี เอเวอรี และ ศ.ดร.ฮาราลด์ เบิร์กสไตเนอร์ สถาบันเพื่อภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ร่วมในงานเปิดตัวหนังสือ “แนวคิดของความพอเพียง (Sufficiency Thinking)” นี้ด้วย
Comments are closed.

Pin It