Art Eye View

“60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา” ชมพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ วาดโดยนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

Pinterest LinkedIn Tumblr

รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน)ประเภทนักเรียนมัธยม
ART EYE VIEW—“สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิชาหลายแขนง อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านดนตรี ด้านภาษาจีน ด้านการทหาร เป็นต้น และด้วยความที่พระองค์ทรงมีความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทำให้พระองค์เปรียบได้ดั่ง..นักปราชญ์”

ก้องภพ เบ็ญจนิรันต์ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ จ.นนทบุรี หนึ่งในจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ “ฝึกอบรมและวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) จัดโดย สำนักพิมพ์ มสธ.

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ด้านศิลปะการวาดภาพและร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา” ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558

และผลงานภาพเขียนเทคนิคสีชอล์คของ ก้องภพ ถูกตัดสินให้ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน)ประเภทนักเรียนมัธยม” ขณะที่ผลงานภาพเขียนเทคนิคสีอคริลิคของ ยศพงศ์ โยทองยศ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน)ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป” ผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามแนวคิดที่ว่า

“ความเป็นปราชญ์ของสมเด็จพระเทพฯ นั้นเกิดจากการที่ทรงแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโปรดอ่านหนังสือเป็นที่สุด ทำให้ทรงรอบรู้ และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ กระผมจึงเกิดความประทับใจ”

และขณะนี้ผลงานของก้องภพและยศพงษ์ ถูกนำมาจัดแสดงให้ชมใน “นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2558 ณ บริเวณชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งนอกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ,รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง

ตลอดจนผลงานของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมการวาดภาพของโครงการฯ ได้แก่ อาจารย์ลาวัลย์ อุปอินทร์,รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์,อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม,อาจารย์นิเวศ แววสมณะ และอาจารย์สมยล กำแหงฤทธิรงค์ ถูกนำมาร่วมจัดแสดงด้วย

ตัวอย่างเช่นผลงานของ พรหมภพ หุบกระโทก แม้จะไม่ได้รางวัลใดๆ แต่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดง ที่มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธรัตนสถาน แต่นำรูปแบบที่เห็นมาถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจในการเสด็จเยี่ยมราษฏร,การเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ และขณะที่ทรงบันทึกความรู้ประสบการณ์ลงในสมุดที่ไม่เคยห่างพระองค์เลย

เพื่อสะท้อนถึงความนักปราชญ์ผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และเป็นปราชญ์ศึกษาของประชาชนโดยแท้จริง
รางวัลชนะเลิศ (โล่พระราชทาน)ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It