Lifestyle

ผู้ก่อตั้งดีทีจีโอได้รับการยกย่องจัดอันดับบุคคลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการยกย่องในทำเนียมรายชื่อบุคคลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีครั้งที่ 13 ซึ่งรวบรวมโดย Forbes Asia (ฟอร์บส์ เอเชีย) เพื่อยกย่องบุคคลที่อุทิศตนในการร่วมแก้ปัญหาสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2562

Forbes Asia คัดเลือกบุคคลโดยการค้นหาบุคคลที่อุทิศกำลังสนับสนุนด้านการเงิน การแก้ปัญหาเชิงลึก และการมีส่วนร่วมและทุ่มเทเพื่อการกุศล การได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 30 รายชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับมากกว่า 3 ทศวรรษที่นางทิพพาภรณ์ได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการทุ่มเทและเสียสละเพื่อสังคมให้ดีขึ้นในฐานะผู้ประกอบกิจการที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม


นางทิพพาภรณ์ก่อตั้งกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (DTGO) ในปีพ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุ่งมั่นที่จะผสมผสานความสำเร็จทางธุรกิจเข้ากับการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนของสังคม

“วิสัยทัศน์ของคุณพ่อในเรื่องของการให้ ทำให้องค์กรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้เกิดผลเชิงบวกในระยะยาวแทนที่จะเน้นการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพียงอย่างเดียว” คุณทิพพาภรณ์ กล่าว “ดิฉันได้นำหลักคำสอนและการชี้แนะของท่านประธานอาวุโสเป็นหลักยึดในการดำเนินธุรกิจที่เราจะต้องมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งสติปัญญา ความสามารถและเวลาของเราทั้งหมดเพื่อตอบแทนสังคมและทำประโยชน์ต่อผู้คนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันในสังคม”

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเหล่านี้ DTGO จึงมีความมุ่งมั่นในการริเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจในการทำธุรกิจควบคู่กับการสร้างชุมชนของคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตใจดีที่ใส่ใจสังคมในวงกว้าง ภายใต้คำขวัญขององค์กร 'การเพิ่มคุณค่าในทุกสิ่งที่เราทำ' หรือ Adding Value in Everything We Do โดยกลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้สนับสนุนเงิน 2% ของรายรับ เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการสนับสนุนด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

Comments are closed.

Pin It