Art Eye View

"ภาพเมือง" ที่คุณอยากเห็น เป็นอย่างไร ? เสนอแนะและหาคำตอบใน “เจ้าพระยา คลอง เมือง” นิทรรศการและเสวนาออกแบบเมือง

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปของเมืองในทุกขณะ ภาพเมืองที่คุณและคนอื่นๆ อยากเห็น เป็นอย่างไร? ชวนไปร่วมเสนอแนะและหาคำตอบได้ใน งาน TUDA 2015 ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย หรือ สสผ. (Thai Urban Designers Association – TUDA) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ซึ่งปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการผลงานการออกแบบเมือง ภายใต้หัวข้อ “เจ้าพระยา คลอง เมือง” ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ประกอบด้วยผลงานจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยามหาสารคาม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, สมาคมผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา, สมาคมเรือไทย, ดิจิตอล คอมมูนิตี้, กลุ่มสถาปนิกผังเมืองรุ่นใหม่, ตลาดยอดพิมาน, เรือด่วนเจ้าพระยา, เรือเจ้าพระยาครุยส์, ทีซีซี แลนด์, ดี ไอ ดีไซนส์ เป็นต้น

โดยทางสมาคมฯ หวังว่านิทรรศการที่นำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงอาชีพสถาปัตยกรรมและผังเมือง, ผู้กำหนดนโยบายพัฒนา, นักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและเมือง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้นิทรรศการยัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น.

รวมไปถึงสวนาเรื่อง “เจ้าพระยา กับ สถาปัตยกรรมผังเมือง” และ “เจ้าพระยา คลอง เมือง” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. – 18.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เป็นการเสวนาเพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปที่ดีสำหรับการออกแบบพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศและเป็นอัตลักษณ์สำคัญของเมืองหลวง ที่กำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้นี้ และจะเชื่อมต่อไปสู่พื้นที่เมืองในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเสวนาในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงการสร้างภาพเมืองที่อยากเห็นร่วมกัน

ภายหลังจากการเสวนาแล้ว จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ซึ่งในปีนี้เป็นวาระสำคัญ เพราะนายกสมาคมฯ(ภราเดช พยัฆวิเชียร) และกรรมการชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลง จึงจะประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่(วิชัย ตันตราธิวุธ) และกรรมการชุดใหม่ขึ้น มารับช่วงต่อการบริหารงานระยะต่อไปอีก 2 ปี (พ.ศ.2558-2559)

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It