What's News

“กลุ่มเซ็นทรัล” จับมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์” สานต่อการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ

Pinterest LinkedIn Tumblr


“กลุ่มเซ็นทรัล” ร่วมมือกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ” สนับสนุนและพัฒนาตัวอย่างการจัดการ ดิน น้ำ ป่า และชุมชนห้วยปลาหลด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” พร้อมเปิดประสบการณ์เมนูพื้นถิ่นจากบ้านห้วยปลาหลดในสไตล์ Chef’s Table by Executive Chef สร้างสรรค์เมนูพิเศษที่ปรุงจากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน โดยฝีมือของหัวหน้าเชฟจากโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราแม่สอด ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน, พิชัย จิราธิวัฒน์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, สมกมล จิราธิวัฒน์, ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด, จักรพงษ์ มงคล​คีรี ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด, หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล และ กฤติกร พรสาธิต นักร้องนำวง Play Ground ร่วมงาน ณ บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

พิชัย และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์
พิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล” มุ่งสานต่อเจตนารมณ์ในการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่สังคมอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า โดยมีตัวแปรที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ “น้ำ” กลุ่มเซ็นทรัลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน เรื่องการฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนบ้านห้วยปลาหลดอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,413,880 บาท ให้กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และชุมชน ได้แก่ การสร้างฝายภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งฝายชะลอน้ำและฝายกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ลดการกัดเซาะพังทลายของดิน และใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนทำการเกษตร, สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ด้วยการสร้างโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ขยายผลเป็นการปลูกผักอินทรีย์ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตโดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด และท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสัน แม่สอด นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านเยาวชนและการศึกษาว่ามีส่วนในการช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จึงได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร เรือนนอนนักเรียนและห้องสุขา แก่โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

ดร.รอยล จิตรดอน กล่าวว่า “การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสำหรับ “ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด” เป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ามูเซอ เดิมทีดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นขายซึ่งทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ดินเสื่อมสภาพและแหล่งน้ำไม่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชุมชนและมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ เช่น กาแฟอาราบิก้า ทดแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทั้งตั้ง “ตลาดมูเซอ” เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และเป็นช่องทางหนึ่งในการนำรายได้เข้าสู่ของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่าและประกอบอาชีพวนเกษตร จนปัจจุบันพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงกลายเป็นตัวอย่างของคนปลูกป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างดี”

“วิถีชีวิตของคนและชุมชนจะดำรงได้ ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม การร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริของกลุ่มเซ็นทรัลในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพลิกฟื้นผืนป่าและทุกชีวิตในท้องถิ่นอีกครั้ง”

สมศักดิ์ สายสวาท กล่าวว่า สำหรับในงาน “Chef’s Table” ครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนช่องทางการจัดการจำหน่าย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านห้วยปลาหลดในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งมื้อพิเศษนี้รังสรรค์โดยฝีมือ อาทิตย์ สัญญากร หัวหน้าเชฟของโรงแรมฯ ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรของบ้านห้วยปลาหลด ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน โดยเราได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบชุมชน สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเกือบ 2 ปี คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 172,800 บาท นอกจากนี้ ภายในงาน ได้จัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาวมูเซอ การแสดงจากเด็กนักเรียนพื้นถิ่น การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนบ้านห้วยปลาหลดอีกด้วย

สมกมล จิราธิวัฒน์, ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
เชฟอาทิตย์ สัญญากร และ พิชัย จิราธิวัฒน์

Comments are closed.

Pin It