What's News

พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ จัดโครงการ Nai Lert Young Blood อบรมเยาวชนรุ่นใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr


เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศได้จัดทำโครงการ Nai Lert Young Blood ขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวของบ้านปาร์คนายเลิศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่กำลังศึกษาหรือสนใจงานด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

อีกทั้งจะยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและงานต่างๆของพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Nai Lert Young Blood หรือต้องการเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ

สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 253 0123 อีเมล์ museum@nailertgroup.com หรือ Facebook: Nai Lert Park Heritage Home

Comments are closed.

Pin It