What's News

ดานอน จับมือพันธมิตร ผลักดันโครงการบันยัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็กเพื่อพัฒนาการพันวันแรก

Pinterest LinkedIn Tumblr


บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือคนไทยรู้จักกันในนาม ดูเม็กซ์ (Dumex) ริเริ่ม โครงการบันยัน (Banyan Project) ผ่านการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐาน (Day Care Center) ควบคู่กับการจัดตั้ง มูลนิธิพันวันแรก (FIRST 1000 DAYS FOUNDATION) เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพผ่านโภชนาการที่ดี การพัฒนาการแบบองค์รวมและการเสริมสร้างศักยภาพของแม่ในการดูแลลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม โครงการบันยันยังได้ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สหทัยมูลนิธิ Danone Ecosystem Fund สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น โดยมีสองกิจกรรมหลักภายใต้โครงการบันยัน คือ จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพ (Day Care Model Center)


เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่มี ประสิทธิภาพ บริษัทดานอนภายใต้กองทุน Danone Ecosystem Fund จึงจัดตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข ขึ้น สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี เพื่อครอบครัวรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงการ ดูแลที่มีคุณภาพ ความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นคุณแม่ผู้มีรายได้น้อย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


เดนิช ราห์มัน ผู้จัดการสูงสุดประจำประเทศไทย ประเทศลาว และผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ของหน่วยธุรกิจโภชนาการเพื่อความต้องการพิเศษ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการบันยันว่า “ บริษัทดานอนให้ความสำคัญกับ 1,000 วันแรกของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Banyan Day Care Model โดยบริษัทดานอนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กต้นแบบแห่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นจากรากฐานของ 1,000 วันแรกของชีวิต เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกจังหวัดในประเทศจะนำแนวทางนี้มาปรับใช้ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพในที่สุด การระดมสรรพกำลังทั้ง ระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการ จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปีครับ ”


โครงการบันยันตั้งเป้าจะสำเร็จโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ระยะเวลารวมตลอดโครงการกว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนแม่และเด็กให้มีคุณภาพชีวิต โภชนาการที่ดีและมีพัฒนาการตามวัยที่ เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วง1000 วันแรก จำนวน 150 คน

Comments are closed.

Pin It