Lifestyle

รวมพลังสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สกัดเด็กไทยเสพติดบุหรี่

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ไว้ว่า “หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้มานานแล้ว ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดความสูญเสียจากการใช้ยาสูบของคนไทย ที่ปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตปีละ 50,710 ราย มีเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ปีละ 100,000 คน จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังมีถึง 11.5 ล้านคน และชายไทยยังสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 40 จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ประเทศไทยและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
– จำนวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง
– จำนวนผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น
– รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น
– เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การการค้าโลก ในการปกป้องคนไทยจากพิษภัยร้ายแรงของยาสูบและควันบุหรี่มือสอง
– ตลาดบุหรี่ซิกาแรตจะไม่สามารถขยายตัวได้ หรือมีขนาดค่อยๆ เล็กลง ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจะขยายตลาดได้ยากขึ้น

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เน้นควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ไม่ให้สร้างการตลาดเพื่อดึงดูดให้เยาวชนสนใจยาสูบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนารสชาติใหม่ๆ การออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การลดราคาด้วยการขายแยกซอง และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม การส่งเสริมการขายที่ร้านค้าปลีก เช่น การโฆษณาที่จุดขาย ห้ามการตลาดด้วยสื่อต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อบุคคลเช่น พริตตี้ และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่มีมาตราใดบังคับเกี่ยวกับการปลูกยาสูบหรือการขายใบยาสูบ

มาช่วยกันปกป้องเด็กไทยจากการเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมลงชื่อสนับสนุนที่เว็บไซต์ Change.org/Tobacco-bill สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ที่ http://www.ashthailand.or.th/ และ http://www.smokefreezone.or.th/ :: Text by FLASH
Comments are closed.

Pin It