Art Eye View

ยล “ชิ้นเลิศ” การประกวด “เครื่องเบญจรงค์ไทย” ปีแรก โดยศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

Pinterest LinkedIn Tumblr

รางวัลชนะเลิศประเภท ก.
ART EYE VIEW—หลังจากที่ก่อนนี้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานออกแบบเบญจรงค์ เข้าประกวดในโครงการ “หัตถศิลป์ทรงคุณค่า วิจิตรเลิศล้ำเครื่องเบญจรงค์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนถ้วยและโล่รางวัลจากศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ล่าสุดโครงการได้ประกาศผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท ก. ภูมิปัญญาด้ังเดิม ได้แก่ ผลงานชื่อ ถมทอง ของ นายวรวัฒน์ ตัณฑอาริยะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องถมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ลวดลายที่มีความสวยงามประณีต ผนวกกับรูปทรงของภาชนะเซรามิคที่มีความโดดเด่น มีอรรถประโยชน์ในการใช้งานได้หลากหลาย จึงชนะใจคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์

ประเภท ข. ประยุกต์ร่วมสมัย แม้ไม่มีผลงานใดที่มีความโดดเด่นสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ ชัยภูมิบ้านเกิด ของ นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของชาวอีสาน จ. ชัยภูมิ และมีการสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และวรรณกรรมของชาวอีสานที่กำลังจะสูญหาย

ประเภท ค. สร้างสรรค์และต่อยอด ได้แก่ ผลงานซึ่งนำแนวคิดมาจากลวดลาย งานบุญประเพณี 12 เดือนของภาคอีสาน ของ นางสาวสกุลรัตน์ ทองคำเหลือง นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

มีการออกแบบผลงานให้เป็นรูปวงกลม หรือ วัฏจักร เพื่อสื่อให้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอีสานในแต่ละเดือน

ประเภท ง. ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ และประเพณีไทย ได้แก่ ผลงานชื่อ วิถีธรรมและความสามัคคี ของ นางรัชนี ทองเพ็ญ ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคนิคสีน้ำ ถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีของไทยได้อย่างสวยงาม

ประเภท จ. ถ่ายทอดธรรมชาติ และทัศนียภาพอันงดงามของประเทศไทย ได้แก่ ผลงานชื่อ ชุดกาแฟเนื้อโบนลายนกยูง ของ นางกัลยณพ มารุ่งเรือง ที่บรรจงวาดลวดลายนกยูงบนชุดกาแฟ เพื่อสะท้อนถึงสัตว์ที่ควรอนุรักษ์

เช่นเดียวกับเครื่องเบญจรงค์ที่ถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดิน จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ไปยังคนรุ่นหลังสืบไป

ผลงานของผู้ชนะเลิศการประกวดประเภท ก. จะได้รับรางวัลสูงสุด เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภท ข. ค. ง. จ. จะได้รางวัลเป็นเงินจำนวนลดหลั่นลงมาและรับถ้วยรางวัลจากผู้แทนพระองค์

ภายในงานกาล่าดินเนอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๓ พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

ขณะที่ระหว่างนี้ผู้สนใจสามารถไปชมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้ง 5 ประเภท และอีกกว่า 20 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ข.
รางวัลชนะเลิศประเภท ค.
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ฝ่ายงบประมาณ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ได้จัดประกวดออกแบบเบญจรงค์ภายใต้หัวข้อ เลอค่าภูมิปัญญาไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงศักยภาพการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างแรงกระเพื่อมในการต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ให้มีพัฒนาการและคุณภาพเหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการของตลาด

รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งนี้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากช่างฝีมือ ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเบญจรงค์ รวมถึงนิสิตนักศึกษานักออกแบบรุ่นใหม่เป็นอย่างดี มีผลงานส่งเข้าประกวดในประเภทต่างๆ กว่า 70 ชิ้น

และการประกวดครั้งนี้ โครงการฯ ได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ มาร่วมพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่แตกต่างกันไปสำหรับการประกวดแต่ละประเภท อาทิ มีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาการทำเครื่องเบญจรงค์ชัดเจน มีคุณภาพ สวยงาม มีความประณีตของชิ้นงาน มีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ขณะที่ พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ กล่าวว่า ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความงดงามของงานหัตถศิลป์ อันจะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมของไทย รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย

“โครงการประกวดดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเบญจรงค์เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานป้อนสู่ตลาด ทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทต่อปี ทางศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ หวังว่า โครงการฯ นี้ จะเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ รวมถึงคนรุ่นใหม่ต่อไปไม่มากก็น้อย”
รางวัลชนะเลิศประเภท ง.
รางวัลชนะเลิศประเภท จ.

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It