Advice

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence : COE) โรคหัวใจ

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ที่ BDMS ซึ่งมีนวัตกรรมในการรักษาเรื่องโรคหัวใจที่ครอบคลุมครบถ้วน และมีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ และยังมีการสร้าง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence : COE) โรคหัวใจเกิดขึ้น เพื่อยกระดับการรักษาคนไข้โรคหัวใจให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการรักษาโรคหัวใจในระหว่างโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีมากถึง 45 แห่งนี้ จะช่วยทำให้การออกแบบการทำงานเป็นระบบ ระเบียบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะแต่ละแห่งอาจจะเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่เท่ากัน บางโรงพยาบาลอาจจะถนัดด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ การสร้างเครือข่าย ทำให้มีการให้คำปรึกษากันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีการถ่ายทอดทั้งความรู้ บุคลากร รวมถึงสามารถบริการคนไข้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย COE ของโรคหัวใจในเครือ BDMS มีหลักๆ อยู่ 5 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

Comments are closed.

Pin It