Art Eye View

รู้สึกสวยงาม "ลายเส้นและลายมือสถาปนิก"

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—บางแง่มุมในการทำงานของคนทุกสาขาอาชีพ สามารถสร้างความรู้สึกดีหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้พบเห็นได้

ดังเช่นภาพสายเส้นงานสถาปัตยกรรม ของ วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบประเพณี) ปี 2546 และบันทึกซึ่งถูกเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษ ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2550 และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ล่วงลับ

ซึ่งถูกนำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “17 l 80 จาก l เส้น l สู่ l สร้าง” จัดขึ้นในวาระครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้ระดม 20 ช่างภาพสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดมุมมองของตนเอง โดยมี ตัวตนและผลงานของ 17 สถาปนิกผู้ถูกเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นแบบ

นอกจากจะเป็นนิทรรศการที่ทำให้เราได้มีโอกาสชื่นชมผลงานสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงของไทยเราออกแบบไว้หลายสถานที่ รับเอาแรงบันดาลใจจากปรัชญา แนวคิด ผลงาน รวมไปถึงทัศนคติต่างๆ เกี่ยวกับวงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ยังทำให้เราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับงานภาพถ่ายแนวสถาปัตยกรรมของบรรดาช่างภาพผู้เรียกตัวเองว่า Architectural Photographers

ได้แก่ ภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน,อรัญรัตน์ ประถมรัตน์,พศิน สุดใจ,วีระพล สิงห์น้อย,เกรียงไกร ประทุมซ้าย,สาโรช พระวงศ์,ธีรวัฒน์ วิญญรัตน์,สาวิตตรี อนันต์รัตนสุข,พัฒนภูมิ เพ็ชรกระจ่าง,เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู,วีรวุฒิ นนทเวชช์,วิสันต์ ตั้งธัญญา,สันทนะ เพ็ชรสุข,เชาวฤทธิ์ พูนผล,กฤษฎา บุญเฉลียว,ณัฐพงษ์ พงษ์พิบูล,ศรินยา โทณสุกุมาร,ประยูร เทศประทีป,เกตน์สิรี วงศ์วาร,ดำรง ลี้ไวโรจน์,ศิริชัย เหลืองวิสุทธิ์สิริ และปัญณวัฒน์ เดชขจรวุฒิ

ระหว่างวันนี้ -31 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2319-6555

ภาพโดย : ART EYE VIEW
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It