What's News

ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

Pinterest LinkedIn Tumblr


วิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม ที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

วิชัย จันทร์จริยากุล
ทั้งนี้ ได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง อาทิ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45, โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา–บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน โดยมี ทัศนีย์ รัตนะ ผอ.สำนักงานสาขากรุงเทพ ร่วมรับมอบ เป็นต้น

ทัศนีย์ รัตนะ
รวมถึงได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับ ศ.ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปมอบให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป

Comments are closed.

Pin It