Lifestyle

“เซ็นทรัลพัฒนา” หนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบและถูกวิธี รวมถึงตั้งเป้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะการก่อสร้างนับตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะแบบทำได้จริงและนำขยะไปรีไซเคิลต่อยอดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พิสูจน์ความสำเร็จขั้นต้นได้จากปริมาณขยะฝังกลบที่ลดลงในทุกปี และสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนกับ 4 จิ๊กซอว์สำคัญ ได้แก่ พนักงาน, ลูกค้า, ร้านค้า และพันธมิตร


ต่อยอดแคมเปญ ‘Rethink–ทิ้งดี Challenge’ ภายใต้โครงการฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หวังให้คนกรุงร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อได้ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรสู่จิตสำนึกสาธารณะต่อชุมชน ร่วมกัน ‘Imagining Better Futures For All – มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน และนำขยะรีไซเคิลพนักงานต่อยอดสู่ผลงานศิลปะ ‘SWAMPED: ท่วม’ Installation Art สุดชิค ณ วารินแล็ป คอนเทมโพรารี เข้าชมได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้-21 เม.ย. 64

Comments are closed.

Pin It