Lifestyle

ชวนนักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวด “cross cultural crafts 2018”

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้ดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Revival of the Forgotten Heritage” หรือการฟื้นฟูมรดกศิลป์ ภูมิปัญญาที่ถูกลืม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอันทรงคุณค่าที่ใกล้สูญหาย ผ่านกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายครูช่างกับทายาท ศิลปิน และผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ในภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะสูง และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบผลงานให้มีเอกลักษณ์และมีความร่วมสมัย

ในปี 2561 SACICT มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรที่สนับสนุนและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นแนวคิดการทํางานหลัก หรือ flagship project ประจําปี 2561 ร่วมกับ 2 ประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ โดยการร่วมมือผ่านโครงการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนางานหัตถกรรมจักสาน ให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มจนสามารถพัฒนาสู่ตลาดสากลได้

จึงขอเชิญชวนครูช่าง ชุมชน และนักออกแบบประเภทงานจักสานร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=2970 และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ที่ supannarat.a@sacict.mail.go.th และทางไปรษณีย์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (Cross Cultural Crafts 2018)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1289 ต่อ 1351, 1383

Comments are closed.

Pin It