Lifestyle

“SACICT” ชวนช่างฝีมือเบญจรงค์ต่อยอดให้ “เบญจรงค์ไทย” กลายเป็นเครื่องใช้สุดโมเดิร์น

Pinterest LinkedIn Tumblr


สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งสำคัญของ “โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย” หรือ SACICT Signature Collection ในปีที่ผ่านมา โดย SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานศิลปะขั้นสูง ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่าง “เครื่องเบญจรงค์ไทย” พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานปี 2560-2563 ภายใต้ 3 แนวคิด สำคัญ ได้แก่ สร้างความตระหนักในคุณค่างานเบญจรงค์ การพัฒนารูปแบบการใช้งานเบญจรงค์ไทยสู่การใช้งานในปัจจุบันและการเชื่อมโยงเครือข่ายเบญจรงค์สู่ตลาดทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน

เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันมีเอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ไทย และฝีมือช่างชั้นครูที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนำมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบที่ร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นใหม่มากฝีมือของไทยเพื่อสร้างความแปลกใหม่ ให้เบญจรงค์กลายเป็นข้าวของเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสุดโมเดิร์นในแบบ “Today Life's Crafts” อย่างยั่งยืน SACICT จึงจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย” ชวนช่างเบญจรงค์ทั่วประเทศผู้มีคุณสมบัติเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ด้านงานเบญจรงค์ เป็นช่างศิลปาชีพสาขางานเบญจรงค์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายงานเบญจรงค์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “SACICT Signature Collection 2018”

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มต้นการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงด้านการผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.เป็นต้นไป ก่อนจะนำมาทดสอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติในงานแสดงสินค้าช่วงเดือน ส.ค. 2561 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)


Comments are closed.

Pin It