Lifestyle

ส่งต่อเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา”

Pinterest LinkedIn Tumblr


เปิดตัวไปแล้วสำหรับหนังสือ พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นจากคำถามของท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.อำนวย วีรวรรณ ว่า “ทำไมพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จึงเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศไทย” เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ดร.อำนวย ได้มอบความไว้วางใจให้ พรพิมล กาญจนลักษณ์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกับ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โดย เมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ และ ดร.ดินาร์ บุญธรรม เป็นผู้เรียบเรียง ได้นำองค์ความรู้จากหลักฐานหลายยุคหลายสมัยในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มาวิเคราะห์ จัดระบบ เพื่อให้ได้มุมมองและมิติอันชัดเจน ลงในหนังสือกึ่งสารคดีประกอบภาพ ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน

ดร.อำนวย ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “ผมหวังอย่างยิ่งว่า หนังสือ พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน และทำให้เห็นเหตุผลของความสำคัญ ที่คนไทยจะต้องช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความศรัทธา และจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้คงอยู่คู่สังคมไทย อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนศรัทธาและความมุ่งมั่นในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบไป เนื่องจากทั้งสองสถาบันนี้ ประกอบกันเป็นจิตวิญญาณของคนไทยและของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีเอกลักษณ์พิเศษ อันเป็นที่ชื่นชมของประชาชนในชาติอื่นๆ ตลอดมา”
นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ 2 ภาพ สำหรับเป็นภาพปกและภาพประกอบในหนังสือ อีกทั้ง ศิลปินมีชื่อเสียงหลายคนได้ร่วมกันวาดภาพประกอบให้อีกด้วย อาทิ ถวัลย์ ดัชนี, ปรีชา เถาทอง, ประเทือง เอมเจริญ, กมล ทัศนาญชลี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร และ พิษณุ ศุภนิมิต

Text by : ASTV ผู้จัดการรายวัน: สังคม-สตรี

 
>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It