Art Eye View

คุณอยากให้ใครเป็น ศิลปินแห่งชาติ ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ART EYE VIEW—กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ขอเชิญองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม-มูลนิธิ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ส่งข้อมูลประวัติและผลงานของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)ได้ออกประกาศ กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 ขึ้น ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า และเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย

โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดให้ศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาทัศนศิลป์ 2.สาขาวรรณศิลป์ และ 3.สาขาศิลปะการแสดง ซึ่งศิลปินแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

มีผลงานทางด้านศิลปะที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความจริง ความงาม อารมณ์ และคุณค่าทางจิตวิญญาณ เป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด สร้างพลังความรู้ และพัฒนาสติปัญญาแก่มนุษยชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่ก่อให้ เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ และส่งเสริมจินตนาการ และเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูงส่ง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ไม่แสดงเจตนา หรือจงใจในการคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่นทั้งเปิดเผยและแอบแฝง
ในภาพคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555
ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรม องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศิลปะ และเครือข่ายทาง วัฒนธรรมทั่วประเทศ สามารถเสนอรายชื่อและผลงานของบุคคลซึ่งสมควรหรือเหมาะสมเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยให้หัวหน้าองค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้ลงนามเสนอรายชื่อและผลงานต่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ตามประกาศกำหนด ในส่วนของบุคคลทั่วไปให้เสนอผ่านศิลปินแห่งชาติ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้

ศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจากจะได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตศิลปิน แล้วยังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน อาทิ เงินรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ค่าเครื่องเคารพศพตามประเพณีที่เหมาะสม และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตแล้ว เป็นต้น

องค์กรหรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะส่งข้อมูลประวัติและผลงานของศิลปิน สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดกรณีอยู่ในกรุงเทพมหานครติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2247-0013 ต่อ 1311 และโทรสาร0-2645-2975 ตามวัน เวลาราชการ หรือ http:// www.culture.go.th/subculture8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซกชัน Celeb Online www.astvmanager.com และ M-Art eye view เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It