Art Eye View

"บริหารแร้งทึ้ง" ใน "ประชาธิปไตย ไทยแลนด์"

Pinterest LinkedIn Tumblr

ประชาธิปไตยน้ำเน่า
ART EYE VIEW—เนื่องจากเป็นคนทำงานหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ด้าน ชอบธรรมชาติ วิว ทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน ชอบข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง เรื่องการเมืองถือว่าติดตามใกล้ชิดเป็นพิเศษ เพราะถ้าพูดถึงการเมืองในประเทศไทยแล้ว จะมีเรื่องราวพิสดารที่สากลไม่ค่อยได้ทำกัน ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวในด้านลบเกือบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น

การบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว, การคอร์รับชั่น โกงบ้าน กินเมือง, การแตกแยก แตกความสามัคคีของคนในชาติ,ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้,ปัญหาภาคพืชผลตกต่ำ เช่น ข้าวเน่า ยางพารา ปาล์ม อ้อย ฯลฯ และที่สำคัญสุดที่คนไทยรับไม่ได้ คือการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญล้างผิดเป็นถูก

ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง เหล่านี้เกิดจากนักการเมืองชั่วๆเป็นหลัก เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง โกงกินกันหน้าด้านๆ ซึ่งๆหน้า ไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง กติกาต่างๆ แก้ไขได้ตามอำเภอใจ โดยไม่สนใจหลักนิติธรรมใดๆทั้งสิ้น

ปัญหาของสังคมไทยส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน ไร้การศึกษา กฎหมายไม่ทำงาน ประชาชนขาดระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้เลยเป็นเหยื่อของนักการเมืองโดยง่ายดาย ซื้อเสียงกันทั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดทั้งภูมิภาคกันเลยทีเดียว ประชาธิปไตย คือ การได้เสียงข้างมาก มายกมือให้เป็นฝ่ายรัฐบาล มาบริหารประเทศแก้กฎหมาย ทำโครงการอภิมหาโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ หรือเรียกทุนคืน ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ทำธุรกิจการเมืองโดยไม่ยี่หระต่อความถูกต้อง ดีงามใดๆทั้งสิ้น

ผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่สำคัญผมเป็นศิลปินที่รับรู้รับทราบถึงปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ต้องทำหน้าที่เป็นผลเมืองดี เพื่อหวังให้สังคมรับรู้ข่าวสาร รับรู้ถึงอนาคตของประเทศไทย เลยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด ประชาธิปไตย ไทยแลนด์ ขึ้น โดยอยากให้ผู้ชม ผู้เสพและประชาชนในวงกว้าง ได้มีความรู้สึกนึกคิดเพื่อสกิดความในใจ เพื่อหวงแหนประเทศไทยของเรา ที่ได้เห็นนักการเมืองไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม และความไม่มีธรรมาภิบาล ในการทำหน้าที่ออกกกฎหมายและบริหารประเทศ

ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็มีความมุ่งหวังอยากให้สังคมไทยสู่ความเรียบร้อย เป็นสังคมที่สงบสุข มีความรักใคร่ของคนในชาติ อยากให้สังคมไทยสู่สภาวะสันติสุขดั่งเดิมๆที่ผ่านมา และให้พี่น้องไทยหันหน้าเข้าหากันยิ้มให้กันเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดังเดิม

นิทรรศการศิลปะ “ประชาธิปไตย ไทยแลนด์” โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 เวลา 19.00 น. โดยมี นายกระบือ ทุยลือเลื่อง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
บริหารแร้งทึ้ง
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It