Art Eye View

Me Me & Me ที่ Selfie เพราะตัวฉันนี้น่าสนใจที่สุด

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—อาจเป็นการตอกย้ำอีกทางหนึ่งก็ได้ว่า เราทุกคนให้ความสำคัญกับตัวของเราเองมากกว่าสิ่งอื่นใด

เพราะ เมื่อทำการแบ่งกลุ่มภาพถ่ายที่แสดงถึงความเป็นตัวตน ของบรรดาผู้คนในโลก Social Network ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางwww.facebook.com/mememeexhibition ออกเป็น 4 กลุ่ม และคิดเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว

พบว่าเป็นภาพถ่ายประเภท ภาพถ่ายตัวเอง หรือ Selfe สูงถึง 69.75 % ตามมาด้วย ภาพถ่ายสิ่งของ (Object) 18.57 % ,ภาพถ่ายสถานที่ (Place) 9.71 % และภาพถ่ายสัตว์เลี้ยง (Pet) 1.97 %นอกจากนี้ กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของภาพถ่ายแต่ละประเภทเหล่านี้ พร้อมด้วยภาพถ่ายที่แต่ละคนส่งมาร่วมกิจกรรม ได้ถูดคัดเลือกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้คนทั่วไปได้ชมบนผนังหอศิลป์ฯใน นิทรรศการ ME ME & ME ณ ชั้น 5 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดให้ชมไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่ก็เป็นการสะท้อนให้ทราบว่า ปัจจุบันการนำเสนอตัวตนผ่าน Social Network กลายเป็นกระแสหลักในวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการ Me Me & Me จัดโดย กลุ่มนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการแสดงออกใน “ความเป็นตัวตน” ของคนในปัจจุบัน ยังเชื่อมโยงไปถึงการแสดงออกในตัวตนของคนในยุคอดีตด้วย

โดยนิทรรศการได้ยกตัวอย่างผลงานศิลปะยุค “เรอเนซองส์”  ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากอดีต

แต่เป็นการเน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ จนก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการแขนงต่างๆ

สืบเนื่องมาถึง ศตวรรษที่ 19 ช่วงเวลาของการปฏิบัติอุตสาหกรรม และได้มีการกำเนิดของกล้องถ่ายภาพ ตามมาด้วย ยุคดิจิตอล, ยุค Internet และยุค Social Network ที่กล้องถ่ายภาพ ได้กลายเป็นหนึ่งฟังก์ชั่นที่สำคัญของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเอื้อต่อการที่แต่ละคนจะสามารถนำเสนอ “ความเป็นตัวตน” ของตนเองให้ผู้คนรับรู้ ผ่านภาพถ่ายของตัวเอง, ภาพถ่ายสิ่งของ ภาพถ่ายสถานที่ ,ภาพถ่ายสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

นิทรรศการไม่เพียงจะต้องการให้เราได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแสดงออกของตัวตน

รวมไปถึงการให้เกียรติเปิดใจและยอมรับ ในการแสดงออกของผู้อื่นที่อาจมีความแตกต่างทางบุคลิกภาพ ลักษณะกายภาพภายนอก ตลอดจนรสนิยม หรือทัศนคติใดๆก็ตาม

ทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สงบสุข


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It