Tag

เลือกแอลกอฮอล์

Browsing

นาทีนี้ ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ ในการป้องกันและระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่มีการใช้ชีวิตแบบ New normal โดยเฉพาะเวลาอยู่นอกบ้าน หลายคนไม่ลืมที่จะ

Continue Reading
Pin It