Tag

วังไกลกังวล

Browsing

เพื่อนำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของ วังไกลกังวล อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Continue Reading
Pin It