Tag

จนด้วยเกล้า

Browsing

ผลงานศิลปะเหล่านี้สร้างขึ้นจากแนวคิด “ความจนใหม่” ในยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์คู่ขนานกับความรวยใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเราไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Continue Reading
Pin It