Tag

ขัวศิลปะ

Browsing

มีศิลปินทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลางและรุ่นใหม่ นำผลงานมาร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ กว่า 192 คน โดยศิลปินแต่ละคนได้น้อมนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านเทคนิคที่มีความหลากหลาย

Continue Reading

ปลายเดือนธันวาคม นอกจากศิลปินชาวเชียงรายจะรวมตัวกันแสดงผลงานอีกครั้งผ่านนิทรรศการ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 (25 ธันวาคม 2558 – 8 มีนาคม 2559) นิทรรศการไทยโทนเชียงราย ถือเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่จะถูกจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน (31 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) ณ ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

Continue Reading

“ฉัน” ในที่นี้หมายถึง 30 ศิลปินรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความรักและศรัทธา และปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ รวมถึงสร้างโอกาสในเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

Continue Reading

ขัว หมายถึง สะพาน เมื่อศิลปินอยากจะข้ามแม่น้ำที่ทำให้โลกของพวกเขาดูห่างเหิน มาทักทายผู้คน และอยากจะให้ผู้คน ข้ามจากอีกฝั่งฟากไปชื่นชมผลงานศิลปะของพวกเขา จึงต้องละสายตาจากงานศิลปะที่กำลังทำอยู่ในมุมส่วนตัว ระดมพลกันมาสร้างขัวให้เกิดขึ้นจริง

Continue Reading
Pin It