What's News

มล.ปริญญากร วรวรรณ ร่วมงานมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งเงินรางวัล ทุนการศึกษา และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยมี ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการฯร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 พร้อมจัดนิทรรศการภาพชนะเลิศทุกประเภท ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2561


ดร.กาญจนา นิตยะ กล่าวว่า “ปัจจุบันป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยเหตุนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จึงเป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจถ่ายภาพจะได้ถ่ายทอดความสวยงามของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าที่พัก ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในทุกประเภทด้วย”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันโครงการฯนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ปี เพราะภาพ 1 ภาพ สามารถแทนคำบรรยายหลาย 1000 คำ ภาพถ่ายสามารถที่จะสื่อความหมายในเชิงอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในชาติได้รับรู้ว่าประเทศไทยยังมีสัตว์ป่า ป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังได้เห็น ได้ใช้ประโยชน์ และคงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยต่อไป”

โครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ปีที่ 24 แบ่งการประกวดออกเป็น2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าประกวดกว่า 1,758 ภาพ แบ่งเป็นภาพสัตว์ป่า จำนวน 953 ภาพ และภาพป่าไม้ 805 ภาพ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ตามเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกภาพที่ถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมายของ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดยภาพชนะเลิศในระดับบุคคลทั่วไปจะได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้แก่

รางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า ชนิดภาพสัตว์อื่นๆ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คือ นายธนากิจ สุวรรณยั่งยืน เจ้าของภาพ “ความรักของโรนัน” อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะบอน)

รางวัลภาพยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ชนิดภาพ Landscape ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือ นายจามิกร สุขทรามร เจ้าของภาพ “แคนยอนน้ำหนาว” (อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว)

ภายในงานมอบรางวัล มีการเสวนาบทเรียนจากภาพถ่าย 'นักล่าบนดอยสูง ผลกระทบต่อระบบนิเวศในอนาคต' โดย มล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่าและกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประจำปี 2561 และคุณมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเชียงดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินรายการโดย โน้ต วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

Comments are closed.

Pin It