Lifestyle

100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ 3,010 เล่ม จาก ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. บูติคนิวซิตี้ ผู้เรียบเรียงและเป็นประธานโครงการหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เพื่อเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา โดยจัดพิมพ์ 3 ภาษา จีน อังกฤษ ไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย หนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” เป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ไทย 100 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 ถึง 2558 ที่เชื่อมโยงระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และคุณธรรม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ โดยการเข้าเป็นสื่อการสอนในหลักสูตรการศึกษาของประเทศ ที่จะปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม และใช้เป็นคู่มือศึกษาภาษาอังกฤษและจีน สำหรับการทำธุรกิจในยุค Thailand 4.0 เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผู้บริหารสามารถนำวิธีการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา มาปรับใช้ในการทำงานดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมคนในประเทศให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “หนังสือ 100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม มีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อต้องการรำลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิต และคำสั่งสอนของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ต้องฝ่าฟันนำชีวิตของครอบครัวและธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจมหาชน เนื้อหาในหนังสือจะชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการเมืองและเศรษฐกิจ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงความคิดของปรัชญาการบริหาร ในบันทึกความทรงจำของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่เครือสหพัฒน์ได้นำมาใช้แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีคุณธรรม และเสียสละ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ

หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” แบ่งได้เป็น 5 ตอน คือ

•กาลานุกรม ประวัติศาสตร์โลก : ประวัติศาสตร์ไทย : ดร. เทียม โชควัฒนา ที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเมืองโลกและการเมืองไทย รวมถึงเศรษฐกิจของโลก ในแต่ละช่วงของชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา มีความเปลี่ยนแปลง

•การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ เล่าเรื่องโดยแบ่งชีวิต ดร. เทียม โชควัฒนา เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงสงครามเย็น ซึ่งเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสำเร็จ

•ชีวิต : เป็นบันทึกความจำที่ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้บันทึกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 – 2521 ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจของโลก ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

•ความคิด : 100 ปรัชญาคุณธรรม คำคิดและทัศนคติที่ดีในการบริหาร ซึ่งถูกนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและพนักงานในเครือสหพัฒน์ทุกคน

•ปฏิบัติ : 60 ปี การบริหารงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา โดยมีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้อื่น 7 ทัศนคติ และ 3 สิ่งสำคัญที่ทรงคุณค่า ซึ่งพนักงานในเครือสหพัฒน์ยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน

หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ได้ใช้เป็นหลักสูตรสอนแก่นักศึกษาอาชีวะ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Camp เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ณ โรงแรม TA Resort สุวรรณภูมิ และสำหรับผู้สนใจ มีวางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ เล่มละ 265 บาท รายได้มอบให้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

Comments are closed.

Pin It