Lifestyle

4 วิธีจัดระเบียบการเงิน แก้ปัญหาหนี้รุงรัง

Pinterest LinkedIn Tumblr


ปัจจุบัน เป็นยุคที่ซื้อง่าย ขายคล่อง ไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ทำได้ง่าย เร็ว สะดวก เพราะมีบริการทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งการขายของออนไลน์ การจ่ายเงินออนไลน์ และอื่นๆ มาอำนวยความสะดวกในการใช้เงินของผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะ วัยรุ่นและวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือน ที่มักจะใช้เงินกันอย่างลืมตัว เกินตัว จนนำไปสู่การกู้ยืมทั้งจากในและนอกระบบ และกลายเป็นหนี้สินในที่สุด เพราะมีรายรับไม่พอกับรายจ่าย อีกทั้งยังต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อมาชำระหนี้ เพราะขาดความรู้และทักษะทางการเงิน ขาดการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการออม จึงไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีได้

วันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จึงมาแนะนำวิธีจัดระเบียบทางการเงินขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น สามารถแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 วิธีหลักดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน ที่ชัดเจนว่าต้องการเก็บเงินเท่าไหร่ สำหรับการทำอะไรในอนาคต เพื่อนำไปสู่การจัดสรรเงินที่เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

2. การบริหารรายรับ-รายจ่ายที่มีในแต่ละเดือน ซึ่งรายจ่ายควรเหมาะกับรายรับ โดยจะต้องมีการจดบัญชีครัวเรือนหรือรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน และวางแผนการค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนไว้ล่วงหน้า

3. การออมเงิน ต้องมีการออมอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ควรจะหักจากรายรับส่วนหนึ่งก่อนคำนวณรายจ่ายเสมอ เพื่อจะได้มีเงินออมสำหรับอนาคต และบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้

4. การบริหารจัดการหนี้สิน จะต้องมีการชำระอย่างตรงเวลาในทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบตามจำนวณ โดยการชำระหนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในของรายจ่ายที่จำเป็น ซึ่งถ้ามีการจัดสรรรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม หนี้สินก็จะน้อยลงในทุกๆเดือน

Comments are closed.

Pin It