Art Eye View

“พระราชาในดวงใจ” กว่า 160 ผลงานศิลป์ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” รัชกาลที่ 9

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลงานโดย  เกษียร จินดาลักษณ์
ART EYE VIEW—มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดแสดงนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งทางมูลนิธิฯจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัย จำนวนทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชดาภิเษก พุทธศักราช 2514)” สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และทองคำ ขนาด 175 x 140 ซม. ผลงานของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ,พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศิลปิน พินิตย์ พันธประวัติ แกะสลักเพื่อใช้ในธนบัตร และผลงานชื่อ “นวมินทราชา” หมายเลข 8 สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปี 2556 ด้วยเทคนิคการแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.

นอกจากนี้  ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ ผู้รับหน้าที่เป็นพภัณฑรักษ์ของนิทรรศการครั้งนี้ร่วมกับภัณฑรักษ์อีก 2 ท่าน ได้แก่ อภินันท์ โปษยานนท์ และธวัชชัย สมคง

ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดง ซึ่งหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ หรือไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายชื่อศิลปินที่มีผลงานมาจัดแสดงในนิทรรศการ

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อำนาจ วชิรสูตร, อำนาจ คงวารี, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน,บัญชา หนังสือ, บรรจบ ปูธิปิน, เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ, บุญมี แสงขำ, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, ชัชวาล รอดคลองตัน,ชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ, ชูสิทธิ์ วิจารณ์โจรกิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรี คงแก้ว, จรัสพร ชุมศรี,ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ไข่มุกต์ ชูโต, คามิน เลิศชัยประเสิรฐ, เกษียร จินดาลักษณ์, เขียน ยิ้มศิริ, ไกรพิทย์ พันธุ์วุฒิ, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, กฤช งามสม, กฤษดา ภควัตสุนทร, ลำพู กันเสนาะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ

นิติกร กรัยวิเชียร,โอภาส โชติพันธวานนท์, พลุตม์ มารอด, ปัญญา วิจินธนสาร, ปาริชาติ ศุภพันธ์, ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา,ภัคพงศ์ เช็ง, ภัทรกร สิงห์ทอง (ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง), พีระศิลป์ ดวงอินทร์, พินิตย์ พันธประวัติ, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์,ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, ประวีณ เปียงชมภู, ปรีชา เถาทอง, พร้อมธรรม วรวุฒิ, รชฏ วิสราญกุล, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล,รุ่งศักดิ์ ดอกบัว, สาครินทร์ เครืออ่อน, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สนั่น ศิลากรณ์, สนิท ดิษฐพันธุ์, เสนีย์ แช่มเดช,สมโภชน์ ทองแดง, สมภพ บุตราช, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีใจ กันทะวัง, สุดใจ ชัยพันธ์

สุรเดช แก้วท่าไม้,สุรสิทธิ์ เสาว์คง, สุวัฒน์ วรรณมณี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธีร์ นันทวริศ, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์,ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ทวีชัย เจาวัฒนา, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เทวินทร์ จรรยาวงษ์,ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อุบัติสัตย์, วิระศักดิ์ มนต์แก้ว, วัลลภ หาญสันเทียะ, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, วราวุธ ชูแสงทอง,วราวุฒิ โตอุรวงศ์, วัชระ กล้าค้าขาย, วัชระ ประยูรคำ, วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, วิศเวท วัฒนสุข, วิษณุพงษ์ หนูนันท์,สรรพวิทย์ สิทธิสันต์ และ ยุทธนา พงศ์ผาสุก
ผลงานโดย ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
ผลงานโดย เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ผลงานโดย วัชระ ประยูรคำ
ผลงานโดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
ผลงานโดย วราวุธ ชูแสงทอง

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It