Art Eye View

“คนรักนา มา/หา/นคร” ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ กลางพระนคร

Pinterest LinkedIn Tumblr


หลังจากเว้นวรรคจากวงการแสดงงาน หันไปเน้นงานสาธารณศิลป์มาเป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปินแนวหน้าของไทยสายจิตรกรรม เจ้าของรางวัลมากมายทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ หวนคืนวงการอีกครั้ง พร้อมปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยงานทัศนศิลป์ภายใต้ชื่อ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

“คนรักนา มา/หา/นคร” คือ เรื่องราวของคนรักนาที่นำพากลิ่นอายของวิถีชีวิตเรียบง่าย บริสุทธิ์ เบา สบาย ตามแนววิถีวัฒนธรรมข้าวของชุมชนไทยท้องถิ่นมาให้คนกรุงได้สัมผัส ผสมผสานกับกิจกรรม นานาประเภท ที่จะพาให้ผู้เข้าชมได้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกลมกลืน นำไปสู่ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่วิจิตรให้คำจำกัดความว่า “นิเวศน์สุนทรีย์” แนววิถีการ ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายแต่มีความงดงามตามครรลองวัฒนธรรม


กลุ่มโรงนานิเวศน์สุนทรีย์ผู้ร่วมจัดการแสดงในครั้งนี้ ก่อตัวขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเพื่อน ของวิจิตร ที่เห็นความมหัศจรรย์ของวิธีการนำองค์ความรู้ /ความเข้าใจวิถีศิลปะมาสังเคราะห์ให้เกิด เป็นความงดงามที่จับต้องได้ ผ่านกระบวนการการดำเนินชีวิต ความเป็นชุมชนวัฒนธรรมข้าว คือ การทำนา นำไปสู่บริบทการทำนาวงกลม บทพิสูจน์ที่ก่อให้เกิดเป็น “การทำนาด้วยใจ” ส่งผลกระทบ จนเกิดความเปลี่ยนแปลง ที่สรุปลงเป็นคำจำกัดความว่า “นิเวศน์สุนทรีย์”

เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเสพงานศิลปะ ที่จะนำพาผู้ชมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน แสดง บนพื้นฐานของตนเอง ค้นพบความสุนทรีย์จากสิ่งรอบตัวอย่างไร้ขีดจำกัด เติมจิตวิญญาณและ พลังแห่งชีวิตผ่านงานศิลปะที่เคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด เพื่อค้นพบว่า งานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจับต้อง รับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ด้วย ตัวเอง

ร่วมวง “สุนทรียสนทนา” หลายประเด็น หลากมุมมอง กับแขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนของความงดงาม บนพื้นฐานของนิเวศน์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติสาขาต่างๆ อาทิ สาธารณะศิลป์ การกินเป็นอยู่เป็นแบบ ไทยธรรมดา การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสร้างเมือง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรปลอดภัยและ Artful Living กับบรรดา Visionary ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ที่มากประสบการณ์ชีวิตพร้อมแบ่ง ปัน รังสรรค์ร่วมกัน

ความงดงามของชีวิต คือ ความงดงามของทุกสรรพสิ่งที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย นำไปสู่ความลงตัวที่พอเหมาะและพอดีจนเห็นร่วมกันได้ว่าเป็น “ความงาม” ที่จะหล่อเลี้ยงใจคน ให้มีพลัง และสร้างสุขร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

นิเวศน์สุนทรีย์เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อสัมผัส ก็จะเข้าใจด้วยตนเองได้ว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่เกิดขึ้นได้และ ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแต่อย่างไร…ถ้าเราจะร่วมกันสร้าง “ความงาม” ให้บ้านเมืองด้วยกัน

“คนรักนา มา/หา/นคร” จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสที่กลางพระนคร ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ ลานชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Comments are closed.

Pin It