Art Eye View

ศิลปะนานาชาติ จากนานา “วัตถุดิบ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EVENT–โอกาสเฉลิมฉลองการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของนานาวัฒนธรรม

กลุ่ม uncooked culture ซึ่งเป็นชุมชนทัศนศิลปินทั่วโลก ร่วมกับ แกลเลอรี่แสงดี เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก กลุ่มเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เสนอ นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ”

นิทรรศการที่ 35 ศิลปินจาก 12 ประเทศ นำวัตถุดิบที่ไม่คุ้นเคย และบ้างเป็นวัสดุจากท้องถิ่นของตนเอง มาผสมผสานกับวัตถุดิบในประเทศไทย สร้างเป็นงานในรูปแบบที่แปลกไปจากการใช้งานทั่วไป

ทว่าให้ความสำคัญในเรื่อง วัตถุดิบ วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความรู้สึกเกี่ยวกับสถานที่

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ “วัตถุดิบ” วันที่ 6 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-218280,053 – 944833ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และ Celeb Online www.astvmanager.com โทร.0 -2629 – 4488 ต่อ 1530 Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It