Art Eye View

“ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา” ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ชีวิตหลังเกษียณจากราชการ คือการสร้างสรรค์ศิลปะตามจริตส่วนตัว สลับกันกับการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ โบสถ์วัดป่ายาง (ดอยสะโงะ) ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้า

“การงานคือการปฏิบัติธรรม” ดังถอยคำของท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ ข้าพเจ้าจึงอาศัยการวาดรูป พิจารณาร่างกาย สังขาร ความรู้สึก นึกคิด สอบอารมณ์ตัวเอง เมื่อจิตดิ่งเข้าสู่สมาธิ มีความสงบ อัตตภาพทางศิลปะ ก็สามารถขัดเกลาเอาสิ่งที่รกหัว ออกไปได้อย่างรวดเร็ว

มนุษย์เรานี้จิตเป็นสิ่งที่ดีดดิ้น รวดเร็ว อยู่กับเราประเดี่ยวเดียวก็วิ่งออกไปอีก มีทั้งจิตที่เป็นกุศล และอกุศล เป็นเรื่องที่ต้องควรรู้ การสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตที่น้อมรับ

ธรรมะ เพื่อรักษาจิตใจ
ธรรมชาติ ที่รายล้อมรอบตัวสอนให้เข้าใจในสภาพสิ่งล้วนพึ่งพา และความเป็น
ธรรมดา ของทุกสภาพสิ่งไม่เคยหยุดนิ่งและเปลี่ยนไปทุกขณะจิต

นิทรรศการ ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา (Dharma, Nature and Normality) โดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 ทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It