Advice

โรคหัวใจ ศัตรูตัวร้ายที่คร่าชีวิตคนไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>โรคหัวใจนับเป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญที่คุกคามชีวิตและสุขภาพของคนไทย โดยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโรคที่คร่าชีวิตคนไทย และมีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้ป่วยจะสูงขึ้นทุกปี เพราะหัวใจถือเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับทุกคน ที่ต้องรับภาระหนักในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่มีหยุดพักตลอดชีวิต ด้วยความสำคัญที่ควรตระหนักถึงนี้ ทางโรงพยาบาลกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จึงให้ความสำคัญในโรคนี้ ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence : COE)” โรคหัวใจ ร่วมกับโรคสำคัญอีก 4 โรค อย่างโรคมะเร็ง หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ และออร์โธปิดิกส์ เพื่อบูรณาการรักษาให้ครอบคลุมและเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ซึ่งโรคหัวใจเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย บางรายอาจจะพบตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่จะเป็นอัตราส่วนที่น้อย โดยจะพบมากในช่วงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีอัตราสูงขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่อายุช่วง 40 ปีขึ้นไป ส่วนสาเหตุที่เกิดก็มีหลายปัจจัย ทั้งอายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปถึงกรรมพันธุ์ โดยนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้แนะนำถึงถึงแนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคนี้ ด้วยวิธีง่ายๆ 3 ประการ อย่าง “ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ลดปัจจัยเสี่ยง”

Comments are closed.

Pin It