Tag

OISHIGRAND

Browsing

“ช่องทางบริการจัดส่งอาหารหรือฟู้ด เดลิเวอรี่ (Food Delivery) ยังคงเนื้อหอมและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเรื่อย ๆ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายราย ต่างปรับเพิ่มรูปแบบบริการที่มากขึ้น ครบวงจรขึ้น และหันมาใช้กลยุทธ์ส่งอาหารถึงบ้า

Continue Reading
Pin It