Tag

HKTB

Browsing

เมื่อสถานที่จัดงานทั่วโลกต่างต้องปิดให้บริการจากการระบาดใหญ่ ช่องทางออนไลน์ได้กลายมาเป็นแหล่งเสพงานศิลป์และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ผู้คนจำนวนมากหันมาให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่โลกค่อยๆ ก้าวเข้าสู่การฟื้นตัว ฮ่องกงขออาสาเป

Continue Reading
Pin It