Tag

อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง

Browsing

การเมืองใครว่าเป็นเรื่องของผู้ชาย ผู้หญิงไม่เกี่ยว แต่เมื่อผู้ชายนักการเมืองสิ้นอำนาจด้วยเรื่องฉาว สตรีหมายเลขหนึ่งจะกลายเป็นเป้าที่พ่วงหางเลขการแฉไปด้วย ไม่ว่าเธอจะเป็นสตรีที่เป็นอิสระ หรือเป็นตัวของตัวเองอย่างไร แต่ก็ได้ตกร่องปล

Continue Reading
Pin It