Tag

ธรรมภาพ

Browsing

หลังสัญจรไปจัดแสดงที่ภาคตะวันออก นิทรรศการ “อุปบัติ ณ โลกี” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะสัญจรไปจัดแสดงที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

Continue Reading
Pin It