Tag

งานผลไม้ประจำปี

Browsing

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “ผลละไม้ ผลละมือ” งานผลไม้ประจำปีที่ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ให้มีช่องทางกร

Continue Reading
Pin It