Tag

คันฉ่องส่องเพ็ชร์

Browsing

ชวนคนรักงานศิลปะพื้นเมืองและข้าวของเครื่องใช้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจและแฝงไว้ซึ่งความเชื่อของคนโบราณ ที่สะท้อนผ่านความงดงามของงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์จากช่างฝีมีอเมืองพริบพรี (ชื่อเ

Continue Reading
Pin It