What's News

นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยผงาด! คว้าทุนครั้งแรกในรอบ 19 ปี

Pinterest LinkedIn Tumblr

รศ.ดร. พันธนา ตอเงิน
มูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal Foundation) และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดโครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์หญิงชั้นนำทั้งหมด 45 ท่าน จากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, สิตานัน สิทธิกิจ, ศ.เกียรติคุณ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ, ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร, ดร. พันธนา ตอเงิน, ศ.เกียรติคุณ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี, อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ
พร้อมมอบทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ให้กับนักวิทยาศาสตร์หญิง 15 ท่าน ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ทั้งยังมอบรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งระดับนานาชาติ” (International Rising Talents) ให้กับนักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ 30 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกในช่วงปี พ.ศ. 2563–2565 อีกด้วย


ปีนี้ รศ.ดร. พันธนา ตอเงิน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งระดับนานาชาติ” ด้วยผลงานในหัวข้อ ‘การศึกษาผลกระทบของความแปรปรวน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรน้ำในระบบนิเวศน์ป่า’


ในแต่ละปี มูลนิธิลอรีอัล จะมอบรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งระดับนานาชาติ” ให้กับนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีศักยภาพมากที่สุด 15 ท่าน จากกว่า 250 ท่านในโครงการ โดยจะได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในประเทศ จากนั้นจะได้รับคำเชิญให้ส่งใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 ท่าน จะได้รับทุนวิจัยสนับสนุนเพิ่มอีก 15,000 ยูโร พร้อมได้รับการฝึกอบรมด้านความเป็นผู้นำ เพื่อช่วยส่งเสริมการเดินหน้าสร้างความเท่าเทียมกันนักวิจัยหญิง ที่นับเป็นอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์

Comments are closed.

Pin It