Travel

“กรมการท่องเที่ยว” ยกระดับคุณภาพการให้บริการ กระตุ้นผู้ประกอบการที่พักเข้าร่วมโครงการ “ที่พักนักเดินทาง (Homelodge)”

Pinterest LinkedIn Tumblr


จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พิพัฒน์ รัชกิจประการ) ที่ต้องการให้เพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ลดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวเมืองหลัก และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลหรือการจัดงานระดับประเทศ กรมการท่องเที่ยว จึงผลักดันแนวคิดพัฒนาที่พักขนาดเล็ก ขนาดกลาง และที่พักในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ผ่านโครงการ “ที่พักนักเดินทาง Home Lodge” ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยมีที่พักนักเดินทาง home lodge เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,144 แห่ง 3,091 ห้อง กระจายอยู่ทั่วประเทศ


โดยในปี 2565 นี้ กรมการท่องเที่ยว มีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนที่พักนักเดินทาง home lodge อย่างต่อเนื่อง โดยขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีอัตราค่าบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง รองรับได้ไม่เกิน 20 คน มีลักษณะประกอบการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเข้าเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge อันได้แก่ องค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด คือ 1.ความสะอาด 2.ความสะดวก 3.ความปลอดภัย 4.ความเป็นธรรม 5.ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม สมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยกรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากการสแกน QR Code (จากรูปภาพ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/19ibwW6-0Pp5RNQDt-jNTzG1i2GAwWaPU/view

#กรมการท่องเที่ยว #ที่พักนักเดินทาง #ThailandHomelodge

Comments are closed.

Pin It