Art Eye View

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ย่อมเป็นธรรมดา “สัจจะทำ” ในงานศิลปะ “สุชา ศิลปชัยศรี”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยใช้สัญลักษณ์ปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ครั้งอินเดียโบราณ โดยมีพื้นความเชื่อคือเพื่อสักการะก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป เช่น รอยพระพุทธบาท อันเป็นสัญลักษณ์มงคลที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่มาถึง ณ แผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่ง

ศิลปะจึงเป็นสื่อเพื่อการแสดงความหมายและเป็นเครื่องจรรโลงความงามให้กับผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดมา การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีลักษณะแตกต่างยังสะท้อนถึงการสร้างสรรค์ของยุคสมัยซึ่งเป็นร่องรอยของผู้ศรัทธาและเกิดเรื่องเล่าที่ผ่านประสบการณ์

เช่นเดียวกันกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด “สัจจะทำ” โดย สุชา ศิลปชัยศรี สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ได้จากหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เป็นเรื่องเล่าจากการเดินทางซึ่งได้เรียนรู้เติบโตจากการใช้ชีวิตของศิลปิน โดยสื่อสารผ่านรูปทรงทางศิลปะ บ้างอาศัยรูปทรงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา หรือผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติ ซึ่งใช้ความรู้สึกถึงเรื่องไตรลักษณ์ “อนิจจัง” ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน “ทุกข์ขัง” ความทุกข์ “อนัตตา” ความไม่ยึดถือว่ามีตัวตน อันเป็นความรู้สึกที่มนุษย์สามารถเข้าถึงและสื่อสารได้อย่างซื่อตรง จนนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์โดยจินตนาการก่อรูปความคิดขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบกับการระลึกถึงสัจธรรมแห่งชีวิตการเจริญเติบโตของทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากการดับสลายของรูปทรงๆหนึ่ง และก่อตัวเป็นรูปทรงใหม่ซึ่งเติบโตและสืบชีวิตไปเป็นวัฎจักร

ดังเช่นการกิน มนุษย์กินอาหารเพื่อให้สังขารของตนนั้นเติบโตโดยสิ่งที่เติบโตขึ้นล้วนเกิดจากการกระทำของตนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และพร้อมที่จะดับสลายเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการเติบโตของรูปทรงที่มีชีวิตอื่น

ดังนั้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ย่อมเป็นสัจจะธรรม ศิลปินจึงใช้วัสดุที่สะท้อนถึงความไม่จีรังยังยืน เช่น ซากกระดูก เปรียบเสมือนแกนค้ำยันชีวิตเป็นวัสดุที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอันดับสูญสิ้นรูปกายละทิ้งซึ่งรูปทรงเก่า นำมาร้อยเรียงขึ้นให้เกิดความงาม พร้อมประดับด้วยวัสดุที่ดูระยิบระยับ เพื่อระลึกในใจเสมอถึงความไม่แน่นอน สะท้อนให้เห็นความงามในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ เบิกบานเป็นสุข รู้คุณค่า ตระหนักถึงคุณค่าแห่งลมหายใจ ยอมรับและเข้าใจหลักของการเดินทางในชีวิตว่า ชีวิตคือสัจธรรมเป็นความจริงที่แน่นอนอันนำไปสู่เรื่องเล่าของชีวิตที่น่าจดจำ

“ข้าพเจ้าใช้วัสดุอันเป็นตัวแทนของรูปทรงที่เคยมีชีวิตและนำมาก่อรูปเป็นรูปทรงใหม่ ประดับด้วยวัสดุที่มีความงามเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัจจะธรรมที่งดงาม มนุษย์กินอาหารเพื่อให้สังขารของตนนั้นเติบโตโดยสิ่งที่เติบโตขึ้นล้วนเกิดจากการกระทำของตนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และพร้อมที่จะดับสลายเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการเติบโตของรูปทรงที่มีชีวิตอื่น ดังนั้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ย่อมเป็นธรรมดา”

นิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานศิลปกรรมชุด “สัจจะทำ” โดย สุชา ศิลปชัยศรี เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 3 – 30 มกราคม 2561 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. (เว้นวันอาทิตย์) ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช และจะมีงานเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.

นอกจากนี้ระหว่างแสดงนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ยังมีกิจกรรม Workshop “สมุดทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 61 โดยภรรยาของศิลปิน นฤมล สารากรบริรักษ์ อาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง และทายาทศิลปินแห่งชาติ อ.สันต์ สารากรบริรักษ์

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It