Art Eye View

“ตัวอย่างที่ดีของความเพียรแต่ไม่ละทิ้งความสนุกสนานในการเรียนรู้” พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ ในพระจริยวัตรต่างๆ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW– “ความกระตือรือร้น ร่าเริง สดใส คือสิ่งที่เติบโตไปพร้อมกันกับความฝักใฝ่ในการค้นหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างที่ดีของความเพียรแต่ไม่ละทิ้งความสนุกสนานในการเรียนรู้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

คือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน “พระเทพของหมู่เฮา” ของ กฤษภางค์ อินทะสอน ศิลปินรุ่นใหม่ชาว จ.เชียงราย ส่วนหนึ่งของศิลปินจาก 77 จังหวัดของประเทศไทยที่มีผลงาน พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพระจริยวัตรต่างๆ มาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในขณะนี้ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558

กำลังจัดแสดงและจะสัญจรไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆของงประเทศไทยดังต่อไปนี้

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 15- 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 – 30 มกราคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

วันที่15 – 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

ถ่ายภาพโดย : ART EYE VIEW

อัมรินทร์ บุพศิริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โปรดการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จากการสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบพระองค์ เมื่อทรงเจริญพระชันษาขึ้น ความสนพระทัยและพระปรีชาในการเรียนวิชาการมากขึ้น ทั้งศาสตร์และศิลปะ ประกอบกับความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ และทรงติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในด้านอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ

สาครินทร์ เครืออ่อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน พระองค์ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จวบจนถึงปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระราชกิจ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ตามเสด็จและสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับว่าทรงงานหนักและไม่จบสิ้น สมควรที่ประชาชนทั่วไปจะแสดงความเคารพ นับถือในพระอุตสาหะ และควรตระหนักอยู่เสมอว่า ในฐานะที่เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าของประเทศ ได้กระทำความดีงามอย่างไรแก่แผ่นดินนี้แล้วบ้าง นอกจากการแสวงหาแต่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ

ทวีศักดิ์ ศรีทองดี

ระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และที่ทรงสนับสนุนด้าน ดนตรี วรรณกรรม การอ่าน งานศิลปะ

ปริญญา ตันติสุข

งานศิลปะในเชิงสัญลักษณ์ ใช้รูปแบบและสีที่เรียบง่าย เป็นส่วนสำคัญในการแสดงออกอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชิ้นนี้ ได้นำรูปพระฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถประทับยืนฉลองพระองค์ในชุดมหาจักกรีเป็นต้นแบบ ในภาพทอดพระเนตรและแย้มพระโอษฐ์ตรงมาที่ผู้ชม ล้อมรอบพระองค์ด้วยแถบรุ้งประกายสี แสดงความง่า บารมีและความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวล มีเมตตา ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ในเชิงจิตรกรรมไทยประเพณี ที่ให้ความสำคัญกับสีและเส้นด้วยความประณีตเป็นสำคัญ

ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

ข้าพเจ้าประทับใจในพระอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กวีนิพนธ์ การแสดงออกทางศิลปะที่บริสุทธิ์และมากด้วยจินตนาการอันทรงคุณค่า ทางเนื้อหาความหมายที่งดงามยิ่ง อันแสดงถึงความเป็นวิศิษฎ์ศิลปินของพระองค์ท่าน

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

แสดงพระบารมีด้วยสีและแสงแห่งความสุข ความรัก ความอบอุ่น โชติช่วงและรุ่งเรือง

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It